જ્ઞાનસહાયક ભરતી: પ્રાથમિક શાળાઓમા આવી જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની મોટી ભરતી

Rate this post
Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી: જ્ઞાન સહાયક ભરતી: gyansahayak.ssgujarat.org: રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમા હાલ પ્રાથમિક શિક્ષકોની મોટાપાયે ઘટ છે. આ ઘટ ને પુરી કરવા માટે અગાઉ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવાની યોજના અમલમા હતી. પ્રવાસી શિક્ષકોને બદલે 11 માસના કરાર આધારીત જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગ તરફથી નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે.

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી

ભરતી સંસ્થા શિક્ષણ વિભાગ ગાંધીનગર
કાર્યક્ષેત્ર રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓ
જગ્યાનુ નામ જ્ઞાન સહાયક
વર્ષ 2023
અરજી મોડ ઓનલાઇન
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 1-9-2023 થી 11-9-2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક gyansahayak.ssgujarat.org

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી

શિક્ષણ વિભાગ અંતર્ગત ગુજરાત રાજયની સરકારી અને અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં “જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક)’માટે શાળા કક્ષાએ ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત “જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક)’ ની જગ્યાના કરાર બાબત.

માસિક ફિક્સ મહેનતાણું:: રૂ. ૨૧,૦૦૦/-

વય મર્યાદા

૧ જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક) ૪૦ વર્ષ ગુજરાત રાજયની સરકાર અને અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં ‘‘જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક)’ માટે શાળા કક્ષાએ ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ‘જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક)” ની જગ્યાઓની ભરતી માટે પસંદગીયાદી તૈયા૨ ક૨વા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારની વયમર્યાદા ઓન-લાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીની રહેશે.

ઉમેદવારે ઓન-લાઈન અરજી http://gyansahayak.ssgujarat.org વેબસાઈટ પર જઈ ક૨વાની ૨હેશે. ઉમેદવારે અરજી કરતાં પહેલા વેબ સાઈટ પર મૂકેલ ઉકત જગ્યાઓ માટેની આવશ્યક લાયકાત, વયમર્યાદા, નિમણૂંકનો પ્રકાર અને મહેનતાણા અંગેની સૂચનાઓ/માર્ગદર્શિકા પહેલા વાંચી લેવી. આ અરજીઓ રાજ્ય કક્ષાએ, જિલ્લા કક્ષાએ રૂબરૂ, ટપાલ કે કુરિયર દ્વારા કોઈપણ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. તદઉપરાંત આવી મોકલેલ અરજીઓ માન્ય ગણાશે નહીં.

See also  Gyan Prabhav APP 2023 - Download SAT Exam Student Report Card Online

ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટે જ્યારે પણ રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે ત્યારે ઓન-લાઈન કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની એક-એક ઝેરોક્ષ નકલ, પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફસ તેમજ ચકાસણી માટે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે.

 • ઓન-લાઈન અરજી કરવાની તારીખ : ૦૧/૦૯/૨૦૨૩ (૧૪:૦૦ કલાકથી શરૂ)
 • ઓન-લાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : ૧૧/૦૯/૨૦૨૩ (૨૩:૫૯ કલાક સુધી)
यह भी पढे:  Gujarat Police Bharti 2023: પોલીસ વિભાગમા 8000 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત, જાણો ક્યારે આવશે ભરતી ?

આ ભરતી માટે ની ડીટેઇલ જાહેરાત ની વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, અરજી કરવાની પ્રક્રિયા, સીલેકશન પ્રોસેસ વગેરે બાબતો ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર ડીટેઇલ ભરતી જાહેરાત અપલોડ કરવામા આવશે.

અગત્યની લીંક

 

જ્ઞાન સહાયક પ્રાથમિક ભરતી ઓફીસીયલ જાહેરાત અહિં ક્લીક કરો
જ્ઞાન સહાયક પ્રાથમિક વિભાગ Official Website અહિં ક્લીક કરો

 

Gujarat Gyan Sahayak Notification 2023

State Examination Board, Gujarat State, Sector-21, Gandhinagar Teacher Aptitude Test (SECONDARY) (TAT-SECONDARY) Exam online form filling has started which the link to fill online form exam date and various other information is given in this article.

Gyan Sahayak online apply

Education Department, Secretariat Gandhinagar Resolution No. : ED/MSM/e-file/5921/G, dt. From 29/04 2023 as per the goals of National Education Policy 2020 and Mission Schools of Excellence, it has been decided to conduct ‘Teacher Aptitude Test – TAT’ with dual format for the purpose of quality education.

Gyan Sahayak exam Gujarat information

In pursuance of this resolution for the qualified candidates prescribed by the State Examination Board dt. Notification No: Rapbo TAT-S/ 20235436-5476 dated 01/05/2023 has published the detailed notification of Teacher Aptitude Test – (Secondary) – 2023. Candidates can visit the following details http://ojas .Gujarat.gov.in online registration form and can pay the fee through net banking which all the candidates are requested to note.

How to Apply Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023

The subjects of this examination, examination fee, educational qualification, structure of the test, syllabus etc. shall be as mentioned in the notification and also as per the provision of resolutions passed by the Government from time to time. Resolutions and Notifications of the Department of Education and other matters related to the examination are published on the website of the State Examination Board http://www.sebexam.org.

Gyan Sahayak exam detail

The details of educational qualification as well as age limit will be verified by the Recruitment Selection Committee and the decision of the Recruitment Selection Committee will be final. http://www.sebexam.org website has to be kept up to date with exam related details.

Gyan Sahayak Syllabus 2023

Gyan Sahayak Syllabus 2023 is one of the most searched queries. Candidates who look forward to appearing for the Gyan Sahayak 2023 examination search for the appropriate Syllabus and topics.
The Gyan Sahayak exam syllabus 2023 is prescribe by the respective state authority or government. The Gyan Sahayak syllabus 2023 is usually divide into two parts for Paper 1 and Paper 2:TAT Paper 1 Syllabus:
The syllabus for Gyan Sahayak Paper 1 includes topics from Child Development and Pedagogy, Language-I, Language-II, Mathematics and Environmental Studies

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023 Eligibility Criteria

ઉમેદવારોએ ગુજરાત Gyan Sahayak 2023 માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (SEB) દ્વારા ઉલ્લેખિત તમામ પાત્રતા માપદંડોને સંતોષવા આવશ્યક છે. તેથી, જે ઉમેદવારો ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે બેસવા માંગે છે તેઓએ ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા વિગતવાર વય મર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત તપાસવી આવશ્યક છે:-

See also  Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023: 26500 Vacancy Posts

TET-I (Classes I to V) Educational Qualifications

 • HSC (12મી પરીક્ષા) માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ; અને
 • P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા પ્રાથમિક શૈક્ષણિક ડિગ્રી – B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા શિક્ષણમાં 02 વર્ષનો ડિપ્લોમા (વિશેષ શિક્ષણ).

TET-II (Classes VI to VIII) Educational Qualifications

ગણિત/વિજ્ઞાન:
 • B.Sc અને P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા
 • B.SC અને B.Ed (01 વર્ષ / 02 વર્ષ) ન્યૂનતમ 45% ગુણ સાથે; અથવા
 • 12મું/ HSC પાસ (સાયન્સ) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે અને B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • 12મું/ HSC પાસ (સાયન્સ) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે અને B.Sc.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • ન્યૂનતમ 50% માર્ક્સ સાથે B.Sc અને B.Ed (01 વર્ષ વિશેષ શિક્ષણ).
ભાષાઓ:
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc. અને P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc. ન્યૂનતમ 45% માર્ક્સ અને B.Ed (01 વર્ષ / 02 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) લઘુત્તમ 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ અને B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ અને B.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc. ન્યૂનતમ 50% ગુણ અને B.Ed (01 વર્ષ વિશેષ શિક્ષણ) સાથે.
See also  Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023: 26500 Vacancy Posts
સામાજિક વિજ્ઞાન:
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc./ B.Com. અને P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc./ B.Com. ન્યૂનતમ 45% માર્ક્સ અને B.Ed (01 વર્ષ / 02 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) લઘુત્તમ 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ અને B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે પાસ અને B.A.Ed/ B.Com.Ed/ B.R.S.Ed/ B.S.Sc.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc./ B.Com. ન્યૂનતમ 50% ગુણ અને B.Ed (01 વર્ષ વિશેષ શિક્ષણ) સાથે.

Age Limit

ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે અરજી કરવા માટે કોઈ વય મર્યાદા નથી. જો કે, ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન વય મર્યાદા ભારતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

Gujarat Gyan Sahayak 2023 Application Fee

ઉમેદવારોએ તેમના OJAS અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવા માટે ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી (GTET) માટેની અરજી ફી ચૂકવવાની જરૂર છે. ફી એટીએમ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ વગેરે વિકલ્પોમાંથી કોઈપણ એક દ્વારા ચૂકવવાની રહેશે. વિવિધ શ્રેણીઓ માટેની અરજી ફી નીચે આપેલ છે:-

Categories Fee Payable
General Category Candidates: Rs. 350/- (Rupees Three Hundred & Fifty Only) + Service Charges
SC, ST, SEBC & PH Category Candidates: Rs. 250/- (Rupees Two Hundred & Fifty Only) + Service Charges

Gujarat Gyan Sahayak 2023 Exam Pattern

ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી ઑફલાઇન (પેન-પેપર-આધારિત) પરીક્ષા હશે.

તે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે TET-1 અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે TET-2 તરીકે અલગથી લેવામાં આવશે.

તેથી, અરજી કરેલ ઉમેદવારોએ OJAS SEB પ્રાથમિક શિક્ષક પાત્રતા કસોટીની પેટર્ન જાણવી જ જોઈએ.

કારણ કે તે પેપરની રચનાનો ખ્યાલ આપે છે અને તૈયારીના આયોજનમાં મદદ કરશે.

SEB ગુજરાત TET-I અને TET-II ની પરીક્ષા પેટર્ન નીચે મુજબ છે:-

 • બંને TET પરીક્ષાઓ બહુવિધ પસંદગીના પ્રશ્નો (MCQ) આધારિત હશે.
 • કુલ 150 પ્રશ્નો હશે અને તમામ પ્રશ્નો ઓબ્જેક્ટિવ પ્રકારના હશે.
 • દરેક સાચા પ્રશ્ન માટે 01 માર્ક હશે.
 • તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ફરજીયાત છે.
 • ખોટા જવાબો માટે કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી.

Leave a Comment