ફિક્સ પે કર્મચારીઓની મેડીકલ રજા મંજૂર કરવા બાબત

ફિક્સ પે કર્મચારીઓની મેડીકલ રજા મંજૂર કરવા બાબત

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now ફિક્સ પે કર્મચારીઓની મેડીકલ રજા મંજૂર કરવા બાબત ગુજરાત સરકાર શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર, પરિપત્ર ક્રમાંક LED/V/e-file/11/2023/0995/K1 તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૩ ફિક્સ પે કર્મચારીઓની મેડીકલ રજા મંજૂર કરવા બાબત વંચાણે લીધ 1. નાણા વિભાગનો તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ નો ઠરાવ ક્રમાંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાર્ટ-૨)/ઝ.૧ પરિપત્ર સરકારી ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને … Read more