દિવ્યાંગ બાળકોને પ્રા. શાળામાં મૂલ્યાંકન બાબતે સુવિધા અને પાસિંગ માર્ક્સ 20 % ગુણ બાબતે GCERT નો 15-06-2019 નો પરિપત્ર

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now દિવ્યાંગ બાળકોને પ્રા. શાળામાં મૂલ્યાંકન બાબતે સુવિધા અને પાસિંગ માર્ક્સ 20 % ગુણ બાબતે GCERT નો 15-06-2019 નો પરિપત્ર આ પરિપત્ર દિવ્યાંગ બાળકો ની પરીક્ષા માટે અગત્ય નો છેઃ. વિષયઃ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને દિવ્યાંગજન અધિકાર અધિનિયમ-2016ની જોગવાઈ અનુસાર વિશેષ સવલતો આપવા અંગે સંદર્ભ: The Right of … Read more

Adhyayan Nishpatti Social Science Std 1 to 8 2023-24

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now Adhyayan Nishpatti Social Science STD 1 to 8 in Gujarati ncert, Adhyan nishpatti Gujarati Sub Learning Outcomes, Adhyayan Nishpatti SEM 1 And 2, nishpatti new course, adhyayan Nishpatti std 3, adhyayan nishpatti std 7, adhyayan nishpatti std 8, adhyayan nishpatti std 5, adhyayan nishpatti std … Read more

Adhyayan Nishpatti Hindi Std 1 to 8 2023-24

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now Adhyayan Nishpatti Hindi STD 1 to 8 in Gujarati ncert, Adhyan nishpatti Gujarati Sub Learning Outcomes, Adhyayan Nishpatti SEM 1 And 2, nishpatti new course, adhyayan Nishpatti std 3, adhyayan nishpatti std 7, adhyayan nishpatti std 8, adhyayan nishpatti std 5, adhyayan nishpatti std 4, … Read more

GUJCOST International Moon Day Celebration | આંતરરાષ્ટ્રીય ચંદ્ર દિવસની ઉજવણી

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now GUJCOST International Moon Day Celebration | આંતરરાષ્ટ્રીય ચંદ્ર દિવસની ઉજવણી: ગુજરાત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના નેજા હેઠળ કાર્યરત ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી (GUJCOST) 20મી જુલાઈ 2023ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ચંદ્ર દિવસ-ની ઉજવણીનું આયોજન કરી રહી છે. GUJCOST International Moon Day Celebration | આંતરરાષ્ટ્રીય … Read more

Std- 9 To 12 Unit Test Question Bank Mulyankan Babate Paripatra

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now Std- 9 To 12 Unit Test Question Bank Mulyankan Babate Paripatra. Our site provides information about all types of Unit Test, academic news and competitive exam materials in Ojas Gujarat and India. From here you can get different jobs. Such as education department gujarat, engineer jobs, diploma candidate jobs, … Read more