ધોરણ 6 થી 12 માં બોર્ડ દ્વારા ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ -ક્યા ક્યા એકમ દૂર થયા જુઓ | 2023

ધોરણ 6 થી 12 માં બોર્ડ દ્વારા ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now ધોરણ 6 થી 12 માં બોર્ડ દ્વારા ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ: NCERT દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પર ભણતરનો ભાર ઘટાડવા માટે Class- VI to XII માં Rationalised Content in Textbooks અન્વયે પ્રકરણના કેટલાક મુદ્દાઓ કે સમગ્ર પ્રકરણ દૂર કરેલ છે અને તે અનુસાર ઘટાડેલ પાઠ્યસામગ્રી મુજબ NCERT એ ધો. … Read more

GCERT Textbooks PDF Free Download 2023 (Std 1 To 12)

Join WhatsApp Group Join Now Join Telegram Group Join Now GCERT Textbooks PDF Free Download 2023 | Std 1 To 12 Textbooks PDF | Dhoran 1 Thi 12 Books Download | ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ પાઠયપુસ્તક PDF | 1 to 12 Textbooks Download: Gujarat State Education Board Is In Education Department Of Government of Gujarat … Read more