જ્ઞાનસહાયક ભરતી: પ્રાથમિક શાળાઓમા આવી જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની મોટી ભરતી

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી: જ્ઞાન સહાયક ભરતી: gyansahayak.ssgujarat.org

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી: જ્ઞાન સહાયક ભરતી: gyansahayak.ssgujarat.org: રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમા હાલ પ્રાથમિક શિક્ષકોની મોટાપાયે ઘટ છે. આ ઘટ ને પુરી કરવા માટે અગાઉ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવાની યોજના અમલમા હતી. પ્રવાસી શિક્ષકોને બદલે 11 માસના કરાર આધારીત જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગ તરફથી નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા … Read more

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023: 26500 Vacancy Posts

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023 રાજયમા પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘણી બધી જગ્યાઓ ખાલી છે. જેને લીધે શિક્ષણમા પણ વિપરીત અસરો થ ઈ રહિ છે. અગાઉ પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવતી હતી. પરંતુ હવેથી પ્રાથમિક શાળાઓમા ઘટતા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવશે તેવા … Read more

Gyan Prabhav APP 2023 – Download SAT Exam Student Report Card Online

Gyan Prabhav APP

Gyan Prabhav APP: Students studying in all schools in the state have been planning to take a semester test to evaluate their study throughout the year. At the school level, the subject matter of all the students is entered. On the basis of this, the students have created the Student Report Card at the state … Read more