સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

Rate this post

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

GCERT દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ તમામ સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓની લિન્ક અહી આપવામાં

 આવેલ છે જેનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને તૈયારી કરવી શકાય છે. 

 પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્ર 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20  પ્રથમસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20 દ્વિતીયસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2020-21 ની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2021-22 ની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2022-23 પ્રથમસત્ર ની ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2022-23 દ્વિતીયસત્ર ની ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

See also  Adhyayan Nishpatti English Std 1 to 8 2023-24